Przedszkole Miejskie Nr 12
  w Toruniu
  ul. Złota 1A
  tel./ fax (056) 652 03 51

  Dyrektor mgr Dorota Witczak


 
 
MISJA PRZEDSZKOLA

Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa
Promujemy zachowania proekologiczne i prozdrowotne
Spełniamy oczekiwania klienta
Zapewniamy pełną opiekę dydaktyczną i wychowawczą
Dzieci osiągają dojrzałość szkolną

NASZE PRZEDSZKOLE

Przedszkole jest położone przy Parku Tysiąclecia.
Bogactwo flory i fauny parku sprzyja radosnemu poznawaniu, odkrywaniu i przeżywaniu świata przyrody przez dzieci.

Tutaj bawią się, uczą, odpoczywają.
Poznają język przyrody, doskonalą swoje zmysły.
Naturalne warunki, zmieniające się pory roku sprzyjają
Prawidłowemu rozwojowi naszych wychowanków.
Różnorodnym działaniom dziecięcym towarzyszy piosenka:
 
 
,, Żyj z przyrodą w zgodzie - tak
na Złotej jest.
Czyste tam powietrze, słychać
Ptaków śpiew.
Dbaj o swoje zdrowie - to opłaca się .
Harmonia z przyrodą MYŚLĄ NASZĄ JEST."


Przedszkole realizuje ,,PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA - WIZJA NA LATA 2000- 2003"
Organizuje sytuacje edukacyjne integrujące dom rodzinny dziecka z przedszkolem oraz środowiskiem lokalnym.

OFERUJE

 • Atrakcyjną lokalizację w pobliżu parku
 • Bogatą bazę dydaktyczną
 • Opiekę nad dziećmi w wieku 3 - 6 lat
 • Na życzenie rodziców szeroki wybór zajęć dodatkowych ( nauka języka angielskiego, zajęcia wokalno - rytmiczne, taniec towarzyski, religia )
 • Warsztaty dla rodziców
 • Terapię logopedyczną z dziećmi z zaburzeniami mowy
 • Współudział rodziców w procesie edukacyjnym dzieci

  ZAPEWNIA

 • Poczucie bezpieczeństwa, wzajemne zaufanie
 • Rozbudzanie poczucia tożsamości regionalnej
 • Warunki do radosnych przeżyć związanych z zabawą, która jest niezbędnym elementem rozwoju małego dziecka
 • Prawidłowy rozwój dziecka w powiązaniu z jego indywidualnością i tempem rozwoju
 • Warunki do rozwijania zainteresowań dziecka i pobudzanie jego ciekawości
 • Kreatywność
 • Postawę twórczą
 • Poznanie oczekiwań dziecka, rodziców, środowiska
 • Współuczestnictwo rodziców w tworzeniu i realizacji pracy wychowawczo- opiekuńczo- dydaktycznej z dziećmi

  KADRA PEDAGOGICZNA

 • nauczycielki posiadają kwalifikacje z zakresu wychowania przedszkolnego,
 • doskonalą się zawodowo uczestnicząc w różnorodnych warsztatach metodycznych,
 • otwarte na nowości wydawnicze, metody i innowacje pedagogiczne,
 • tworzą klimat wysokiej kultury osobistej, taktu pedagogicznego
 • publikują własne osiągnięcia w pracy z dziećmi
 • wzbogacają, poszukują i opracowują narzędzia badawcze

  ZASADY REKRUTACJI WYCHOWANKÓW

  Paragraf 45
  1. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat, przyznając priorytet dzieciom 6-letnim.
  2. Przedszkole przyjmuje dzieci 6-letnie, realizując podstawę programową.
  3. Zasady przyjmowania dzieci ogłaszane są przez dyrektora na tablicy ogłoszeń przedszkola.
  4. Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci nie przekracza dopuszczalnej normy, kwalifikacji dokonuje dyrektor przedszkola.
  5. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci przekracza ilość miejsc, dyrektor przedszkola powołuje komisję kwalifikacyjną, w skład której wchodzą:
   - Dyrektor przedszkola,
   - 2 przedstawicieli rady pedagogicznej,
   - 2 przedstawicieli rady rodziców.

  6. Komisja działa w oparciu o własny regulamin.
  7. Decyzja komisji kwalifikacyjnej jest ostateczna.

  Paragraf 46


  I. Kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola określa rozporządzenie MEN, jak następuje:
  1. Dzieci 6-letnie.
  2. Dzieci matek i ojców samotnie wychowujących dzieci.
  3. Dzieci matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów.
  4. Dzieci z rodzin zastępczych.
  5. Dzieci z rodzin wielodzietnych.
  6. Rodziców pracujących zawodowo, dając pierwszeństwo w przypadku podobnych warunków dzieciom nauczycieli.
  7. Rodzeństwo dzieci uczestniczących.
  Paragraf 47


  W trakcie roku szkolnego o przyjęciu lub odmowie przyjęcia dziecka do przedszkola decyduje dyrektor.

  Paragraf 47


  I. Dziecko może być skreślone z listy przedszkolnej w wyniku uchwały rady pedagogicznej w przypadku:
  1. Nie zgłoszenia się dziecka przyjętego po raz pierszy do przedszkola bez usprawiedliwienia po upływie 14 dni.
  2. Nie usprawiedliwienia nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej 1 miesiąc.
  3. Nieterminowego wnoszenia opłat rodziców dziecka.
  4. Zatajenia przez rodziców zgłaszających dziecko do przedszkola jego niepełnosprawności lub zaburzeń emocjonalno-społecznych.
 •